Σύμβουλοι Μηχανικοί

Έρευνα & αξιοποίηση ακινήτων

Η μεθοδική ανάπτυξη και η σωστή διαχείριση της ακίνητης περιουσίας, αποτελούν τη βάση για τη βέλτιστη και μακροχρόνια εκμετάλλευση της. Όπως κάθε αγορά, έτσι και η αγορά των ακινήτων, λειτουργεί με συγκεκριμένους κανόνες, οι οποίοι θα πρέπει να λαμβάνονται κάθε φορά υπόψη. Συνεπώς, απαιτείται για μία επιτυχή επένδυση σε ακίνητο ειδική τεχνογνωσία, προκειμένου να ληφθούν υπόψη ήδη από την πρώτη στιγμή όλες οι απαραίτητες παράμετροι.

Η ΝΟΡΤΗ διαθέτοντας ένα οργανωμένο δίκτυο συνεργατών σε όλη τη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και στους όμορους νομούς καθώς και στα νησιά του Βορείου Αιγαίου (Λήμνος, Λέσβος , Χίος) σας παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και κατευθύνσεις που απαιτούνται για την επιτυχή υλοποίηση κάθε επενδυτικού σχεδίου.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Σας προτείνουμε διαθέσιμες εκτάσεις γης, οικόπεδα και αγροτεμάχια ή και υφιστάμενα κτίρια που κρίνονται κατάλληλα για το επιχειρηματικό σας πλάνο. Παράλληλα μπορούμε να αξιολογήσουμε και να εκτιμήσουμε τις δικές σας προτάσεις χωροθέτησης της επένδυσης με μια σειρά από ενέργειες όπως:

  • έρευνα των χρήσεων γης και τον έλεγχο συμβατότητας με το αντικείμενο της επένδυσης
  • έρευνα πολεοδομικών ζητημάτων που αφορούν το ακίνητο (όροι δόμησης, παρεκκλίσεις, έλεγχος λοιπών χαρακτηριστικών)
  • έρευνα επί των κυκλοφοριακών θεμάτων που αφορούν το ακίνητο (προσβασιμότητα, άμεση ή έμμεση κυκλοφοριακή σύνδεση, απαίτηση κόμβου)
  • έρευνα Περιβαλλοντικών ζητημάτων του έργου (Περιβαλλοντικές άδειες, βαθμός όχλησης, περιβαλλοντικές επιπτώσεις)
  • έρευνα για την δυνατότητα και το κόστος σύνδεσης με τα δίκτυα κοινής ωφελείας.

Έκδοση οικοδομικής άδειας

Έχοντας άριστη γνώση της πολεοδομικής νομοθεσίας και έμπειρους μηχανικούς, αναλαμβάνουμε την έκδοση οικοδομικών αδειών για κτίρια οποιασδήποτε χρήσης. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν την έρευνα των όρων δόμησης της περιοχής, την εκπόνηση του τοπογραφικού διαγράμματος και όλων των απαραίτητων μελετών για την έκδοση της άδειας από την αρμόδια υπηρεσία δόμησης.

Σχεδιασμός

Σχεδιασμός

Αναλαμβάνουμε τον αρχικό σχεδιασμό του κτιριακού έργου που περιλαμβάνει την έρευνα των όρων δόμησης της περιοχής, την τοπογραφική αποτύπωση του οικοπέδου και την αρχιτεκτονική προμελέτη με βάση τις ιδιαιτερότητες του έργου και τις απαιτήσεις του πελάτη.

Μελέτες

Μελέτες

Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση όλων των πολεοδομικών μελετών που συνοδεύουν το φάκελο της άδειας δόμησης, όπως αρχιτεκτονικές, στατικές, ύδρευσης-αποχέτευσης, ενεργειακής απόδοσης (ΚΕΝΑΚ), παθητικής –ενεργητικής πυροπροστασίας, θέρμανσης-ψύξης κλιματισμού, ανυψωτικών συστημάτω, ηλεκτρολογικές, καυσίμου αερίου κλπ., καθώς και των μελετών για την αδειοδότηση ειδικών κτιρίων

Αδειοδότηση

Αδειοδότηση

Αναλαμβάνουμε τη διαδικασία της έκδοσης της άδειας που απαιτείται για τις εργασίες που θα εκτελεστούν στο κτιριακό έργο, υποβάλλοντας τον πλήρη φάκελο με τα σχέδια, όλες τις απαιτούμενες μελέτες, εγκρίσεις και  δικαιολογητικά στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης.

Αδειοδοτούμε την επιχείρησή σας

Διαθέτοντας άριστη γνώση της νομοθεσίας και έμπειρους μηχανικούς, αναλαμβάνουμε εξολοκλήρου την διαδικασία για την έναρξη λειτουργίας επιχειρήσεων. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν την επίσκεψη έμπειρου μηχανικού και αποτύπωση των χώρων της μελλοντικής επιχείρησης, την έρευνα του πολεοδομικού φακέλου, τον έλεγχο νομιμότητας των χώρων, την εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών και την σύνταξη του φακέλου για την έκδοση της άδειας έναρξης λειτουργίας της επιχείρησης από την αρμόδια υπηρεσία. Οι υπηρεσίες μας αναπτύσσονται σε όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας, βλ. ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ

ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ

Ελέγχουμε την νομιμότητα και καταλληλότητα του ακινήτου που προορίζεται για την επιχείρησή σας, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και τους ιδιαίτερους περιορισμούς που υπάρχουν ανά περίπτωση

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Αναλαμβάνουνε την διαδικασία εκπόνησης των απαραίτητων μελετών (αρχιτεκτονικών, στατικών, ηλεκτρομηχανολογικών) και της έκδοσης των απαραίτητων εγκρίσεων που αφορούν στην πολεοδομική τακτοποίηση του ακινήτου (έγκριση και άδεια δόμησης) και στην προσαρμογή του στις υγειονομικές και λειτουργικές διατάξεις, όπως έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης με οδικό δίκτυο περιοχής, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ) ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ),έγκριση μελέτης επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων, έγκριση μελετών Πυρασφάλειας και έκδοση Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας, έγκριση Κτηνιατρικής υπηρεσίας κτλ.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Δίνουμε ολοκληρωμένες λύσεις που αφορούν στο σχεδιασμό της εσωτερικής διαρρύθμισης της επιχείρησης, τη σωστή ροή λειτουργίας της και την επιλογή των κατάλληλων υλικών βάσει των σχετικών προδιαγραφών. Προτείνουμε τον βέλτιστο σχεδιασμό της κτιριακής δομής σύμφωνα με τις απαιτήσεις του συστήματος HACCP και της υγειονομικής και κτηνιατρικής νομοθεσίας

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ

Αναλαμβάνουμε τη διαδικασία ολοκλήρωσης του φακέλου αδειοδότησης και κατάθεσής του στις αρμόδιες ανά περίπτωση υπηρεσίες Οι υπηρεσίες μας ολοκληρώνονται με την γνωστοποίησης εγκατάστασης και γνωστοποίηση λειτουργίας στην ειδική πλατφόρμα (notify business) της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας

Ο Τεχνικός Ασφαλείας είναι ο σύμβουλος της επιχείρησης σε θέματα ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας και πρόληψης εργατικών ατυχημάτων. Η ανάθεση καθη­κόντων Τεχνικού Ασφαλείας είναι υποχρεωτική για όλες τις επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού και δημό­σιου τομέα, ανεξαρτήτως δραστηριότητας, που απασχολούν έστω και έναν εργαζόμενο.

Η κύρια αρμοδιότητα του Τεχνικού Ασφαλείας είναι η πρόληψη στην οποία ο ίδιος συμβάλλει κυρίως με δύο δράσεις :

  • άμεση πρόληψη μέσω των υποδείξεων προς τον εργοδότη και τους εργαζόμενους
  • έμμεση πρόληψη μέσω της εκπαίδευσης του προσωπικού σε θέματα ασφάλειας.

Η εκπαίδευση του προσωπικού μέσα από τις εκπαιδευτικές ομιλίες όπως και τις οδηγίες ασφαλούς εργασίας πέρα από το άμεσο πρακτικό αποτέλεσμα της ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του προσωπικού, είναι πολύ χρήσιμη καθώς αποτελεί τη διαρκή απόδειξη του ενδιαφέροντος της επιχείρησης για την προώθηση των θεμάτων υγείας και ασφάλειας.

Ο ρόλος και τα καθήκοντα του Τεχνικού Ασφαλείας είναι πολύ σημαντικά για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία μιας επιχείρησης που μπορεί να αξιοποιήσει τις συμβουλές αλλά και τον εκπαιδευτικό ρόλο ενός επαγ­γελματία τεχνικού ασφαλείας από μια εξειδικευμένη εται­ρία και να πετύχει:

  • τον περιορισμό των κινδύνων για το προσωπικό της
  • τη μείωση των πιθανοτήτων αλλά και των συνεπειών ενός ατυχήματος που έχει τεράστιες επιπτώσεις τόσο για οικονομικούς όσο και για ηθικούς λόγους
  • την αποφυγή κυρώσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες.