Χονδρικό και λιανικό εμπόριο

Η ΝΟΡΤΗ διαθέτει τεράστια εμπειρία και υψηλή τεχνογνωσία στη μελέτη και αδειοδότηση των εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του Χονδρικού & Λιανικού Εμπορίου. Έχει μελετήσει, επιβλέψει και κατασκευάσει πλήθος έργων (εμπορικά καταστήματα, υπεραγορές, αποθήκες logistics), ενώ συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου τόσο στο χονδρικό, όσο και στο λιανικό εμπόριο.

  • Επιχειρήσεις λιανικής διάθεσης προϊόντων (τροφίμων, ρούχων κ.λ.π.).
  • Επιχειρήσεις προσωρινής αποθήκευσης & χονδρικής διάθεσης προϊόντων.
  • Υπεραγορές (super market)
  • Μεταφορές – logistics

Οι υπηρεσίες της εταιρείας μας αρχίζουν από την έρευνα και τον έλεγχο χωροθέτησης της δραστηριότητάς σας, διασφαλίζοντας μεταξύ άλλων την συμβατότητα της επένδυσης με τις υφιστάμενες χρήσης γης, καθώς και την εύκολη συνδεσιμότητα με τα δίκτυα κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, νερό).

Ακολουθεί η σχεδίαση της Βέλτιστης Κτιριακής Δομής σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τα πρότυπα του HACCP, της υγειονομικής νομοθεσίας και των απαιτήσεων της Κτηνιατρικής ή άλλης υπηρεσίας εφόσον πρόκειται για δραστηριότητα αποθήκευσης τροφίμων.

Συγχρόνως γίνονται όλες οι απαραίτητες παράλληλες ενέργειες όπως μελέτες κυκλοφοριακής σύνδεσης με το οδικό δίκτυο της περιοχής (κόμβοι, βεβαίωση εισόδου-εξόδου κτλ) ανάλογα με τη θέση του ακινήτου και το οδικό δίκτυο της περιοχής, μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), μελέτες Επεξεργασίας & Διάθεσης Υγρών Αποβλήτων.

Οι υπηρεσίες μας συνεχίζονται με την κατάθεση φακέλου για τις άδειες εγκατάστασης/επέκτασης/εκσυγχρονισμού, ενώ ολοκληρώνονται οι απαραίτητες πολεοδομικές άδειες με τις αντίστοιχες μελέτες των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και των μελετών πυροπροστασίας.

Οι υπηρεσίες μας ολοκληρώνονται με την έκδοση της Άδειας Λειτουργίας ή την Γνωστοποίηση Λειτουργίας της δραστηριότητάς σας μαζί με τις όποιες συνοδευτικές εγκρίσεις, όπως της άδειας χρήσης νερού από γεώτρηση ή την αδειοδότηση Εφεδρικών Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (γεννήτριες). Οι έμπειροι και καταρτισμένοι μηχανικοί μας παρακολουθούν στενά την πορεία του φακέλου σας και σας εγγυώνται την γρήγορη διεκπεραίωσή του.
Κύριο αντικείμενο της NORTH είναι να σας προσφέρει Ολοκληρωμένη Κατασκευή και παράδοση του έργου «με το κλειδί στο χέρι» εξασφαλίζοντάς σας όχι μόνο για την ποιότητα και την έγκαιρη παράδοση αυτού στο προκαθορισμένο κόστος, αλλά και την συμμόρφωσή του με την κείμενη νομοθεσία (νομιμότητα διαδικασιών, κατασκευών, συμμόρφωση με την άδεια λειτουργίας).

Μετά την ολοκλήρωση κατασκευής και αδειοδότησης του έργου, η ΝΟΡΤΗ είναι δίπλα σας παρέχοντάς σας υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας καθώς και υπηρεσίες παρακολούθησης της ενεργειακής κατανάλωσης/εξοικονόμησης της μονάδας σας.